O PROJEKCIE

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy seniorów o różnorodnych aspektach bezpiecznego funkcjonowania w życiu codziennym w szczególności poprzez:

 • upowszechnienie wśród seniorów zasad bezpiecznego zachowania się w typowych sytuacjach zagrożeń, które często spotykają osoby dojrzałe,
 • spopularyzowanie idei prowadzenia w społecznościach lokalnych edukacji dla bezpieczeństwa adresowanej do osób starszych,
 • podniesienie poziomu aktywności, wiedzy i umiejętności lokalnych liderów organizacji seniorskich i rad seniorów w zakresie prowadzenia edukacji dla bezpieczeństwa dedykowanej seniorom,
 • rozpropagowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa kierowanej do osób starszych.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednią grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+ tj.:

 • liderzy/przedstawiciele organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, które chcą pozyskać informacje, wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania działań upowszechniających w środowisku osób starszych wiedzę na temat szeroko rozumianych aspektów bezpieczeństwa seniora oraz
 • członkowie działających gminnych rad seniorów, którzy chcą pozyskać informacje, wiedzę i umiejętności w ww. zakresie celem jej wykorzystania do pracy w lokalnym środowisku osób starszych.

Pośrednio odbiorcą zaplanowanych działań projektowych będzie z kolei środowisko organizacji seniorskich, a także środowisko gminnych rad seniorów.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 • Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego „AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW”.
 • Opracowanie i ogólnopolska dystrybucja cyklu 3 broszur edukacyjno-informacyjnych pn. „BEZPIECZNY SENIOR”.
 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego „BEZPIECZNY SENIOR-ŚWIADOMY SENIOR”.

ZAKŁADANE REZULTATY

 • 5 edycji warsztatów „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów”, każda po 21 godz. lekcyjnych, w każdej weźmie udział średnio 12 uczestników, łącznie 60 osób,
 • dla uczestników warsztatów „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów” zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar 240 godzin, w ramach którego udzielonych zostanie co najmniej 150 porad i konsultacji,
 • zostaną opracowane i wydane 3 broszury informacyjno-edukacyjne „BEZPIECZNY SENIOR” – każda w nakładzie 20 000 szt., które następnie będą dystrybuowane do 700 organizacji seniorskich i 400 gminnych rad seniorów w całej Polsce,
 • w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego „Bezpieczny senior – świadomy senior” odbędzie się 480 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 300 porad i konsultacji,
 • ze wsparcia projektowego skorzysta bezpośrednio co najmniej 100 beneficjentów a pośrednio – ok. 700 organizacji seniorskich i ok. 400 gminnych rad seniorów.